Mediawijsheid en Sociale Media

Mediawijsheid is één van de 21e eeuwse vaardigheden die gezien worden als competenties die leerlingen nodig hebben in de maatschappij van de toekomst. Het begrip mediawijsheid omvat volgens Mediawijzer.net 10 competenties, die zorgen dat een leerling begrip heeft van media, er gebruik van kan maken, ermee kan communiceren en het strategisch kan inzetten. Een leerling wordt als mediawijs gezien wanneer deze de 10 competenties beheerst.

Sociale media bieden veel mogelijkheden voor leerlingen om mee te leren, informatie te vinden en te communiceren. Het zijn onmisbare tools voor hun sociale leven, op school en later op het werk. Tegelijkertijd brengen sociale media ook veiligheidsrisico’s met zich mee zoals cyberpesten, sexting en ongewenste verspreiding van beeldmateriaal.

Bij ouders en leraren leeft een groeiende behoefte om aandacht hieraan te schenken. Dat is niet vanuit het standpunt om kinderen te wijzen op gevaren en bedreigingen die op hen afkomen, maar om kinderen de kans te bieden om goed met media om te gaan. De tijd van passief internetgebruik is voorbij. Onze kinderen groeien op als mediagebruikers die actief deelnemen en zelf informatie aanbieden. Zij worden steeds meer de makers van mediaproducten op Internet, Youtube, Twitter, Facebook en Instagram. Ons beleid bij mediawijsheid is erop gericht om kinderen toe te rusten met kennis en vaardigheden over de nieuwe media. Op deze manier gaan kinderen wijs met nieuwe media om, weten zij wat zij wel en niet op internet kunnen doen en dragen we bij aan het voorkomen van problemen,  zoals ‘digitaal pesten’.

Tips om uw computer veiliger voor de kinderen te maken

 Waarom is mediawijsheid belangrijk?

Media zijn overal. En hun impact op ons dagelijkse leven – wonen, werken, kopen, zorgen, genieten en leren – wordt steeds groter. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die media bieden (en zo volwaardig te kunnen deelnemen aan de nieuwe samenleving), moeten we beschikken over bepaalde competenties die ons mediawijs maken.

Om er zorg voor te dragen dat we de kinderen ook opvoeden en onderwijzen in mediawijsheid hebben de kinderen vanaf niveau 6 lessen in mediawijsheid.