Groepsafspraken

Wij bieden kinderen een veilige omgeving waarin ze veel ruimte krijgen om zich te ontplooien. Daarbij horen ook duidelijke afspraken over allerlei eenvoudige zaken. Bijvoorbeeld: Hoe gedraag je je in de klas en op het plein, hoe los je ruzies op, enz. Die afspraken maken we met de kinderen in de groep. Ook het voorkomen van pesten heeft hierbij onze aandacht. 

ALGEMEEN: 

 • Ik heb respect voor de ander, waar hij of zij vandaan komt, hoe hij of zij is. Iedereen is hier welkom. 
 • Geweld lost niets op. Ik doe een ander geen pijn, ook niet met woorden. 
 • Ik vraag een ander of ik mee kan doen en ik accepteer het antwoord. 
 • Als ik zie dat een ander het spel niet leuk vindt, dan stop ik er mee. 
 • Als ik een verschil van mening heb dan praat ik rustig met de ander en kijk hem/haar in de ogen. 
 • Ik ga rustig de school binnen en ga rustig de school uit (niet rennen en/of schreeuwen) want anderen kunnen daar last van hebben. Buiten kan ik rennen en spelen. 
 • Ik ben zuinig op de op mijn eigen spullen, die van een ander en van school. 
 • Ik ruim op wat ik heb gebruikt en maak het schoon als het nodig is, voordat ik iets anders ga doen. 
 • Ik neem geen voorwerpen mee die op wapens lijken, sommige kinderen voelen zich daar niet prettig bij. 
 • Als ik op de fiets kom, dan stap ik af bij het groene hek, ik fiets niet op het schoolplein. 
 • Ik speel niet in het fietsenhok want ik kan mezelf pijn doen of dan kunnen er fietsen beschadigd raken. 
 • Ik neem geen mobieltje mee naar school, tenzij dat met de juf is afgesproken. Als ik een mobieltje bij mij heb, dan geef ik die bij de juf af en na schooltijd krijg ik hem weer terug. 
 • Ik maak, zonder toestemming, geen foto’s of filmpjes van een ander. 
 • Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn spullen. Bij beschadiging, verlies, etc. kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. 

              

Aanvullende afspraken voor binnen: 

 • Ik hang mijn jas en tas aan de kapstok en zet mijn eet- en drinkwaren voor de kleine pauze op een vaste plek (b.v. in de krat voor het lokaal). Mijn lunch laat ik in de tas zitten. 
 • Wanneer ik een lokaal of BSO ruimte binnen kom, ga ik op een plaats zitten. 
 • Als iemand (juf, meester of medeleerling) aan het vertellen is, dan praat ik er niet doorheen. 
 • In de klas en de ruimten daaromheen loop ik gewoon en werk ik zo stil mogelijk, zo dat ik een ander niet stoor. 
 • Als ik samenwerk, in de klas of buiten de klas (hal, talentenplein, enz.) doe ik dat zo dat het anderen niet stoort. 
 • Ik hou rekening met het leeftijdsverschil tussen de kinderen. Ik help waar dat nodig is. 
 • Ik ga ‘s morgens vòòr 09.30u. en ‘s middags vòòr 13.45 u. niet naar het toilet, tenzij ik dat anders heb afgesproken met de juf. Ik ga ook niet naar het toilet tijdens instructiemomenten. 
 • Als ik naar het toilet ga, stoor ik niemand en ik ga nooit samen met een ander 
 • Ik mag niet met meer dan 2 kinderen bij de bibliotheekboeken staan. 
 • Ik mag niet op de banken, tafels, etc. lopen. 
 • Ik snoep niet op school, geen kauwgum, etc. 
 • Ik draag binnen geen petje, capuchon, etc. 
 • Ik mag niet aan snoeren/elektriciteit komen. 
 • Ik mag alleen met toestemming en onder toezicht in de kantoren en bij de computers komen. 
 • Ik ben bekend met het internetprotocol. (geldt met name voor de bovenbouw). 

                    

Aanvullende afspraken voor binnen:   

 • Ik zit bij het eten en drinken aan tafel en eet netjes, ik zit recht op de stoel en speel niet met eten, bestek, etc. 
 • Ik drink thee, choco of water/ranja. 
 • Ik mag soep of chocomel niet zelf pakken, tenzij ik daar toestemming voor heb gekregen. 
 • Ik mag praten tijdens het eten, maar doe dat wel rustig. 
 • Als ik klaar ben met eten, ruim ik mijn eigen spullen op, schuif mijn stoel aan etc, zo houden we een opgeruimd lokaal. 
 • Ik mag naar buiten als ik daar toestemming voor heb gekregen. 

                 

Aanvullende afspraken voor buiten: 

 • Ik mag buiten niet eten en drinken. 
 • Ik speel binnen het hek en mag alleen van het schoolterrein af als daar toestemming voor is gegeven. 
 • Ik gebruik het speelgoed waarvoor het bedoeld is. 
 • Ik bots niet met fietsen, karren etc, want dan gaan ze kapot. 
 • Ik zet na gebruik zelf de fietsen enz. bij de berging. 
 • Ik laat het zand in de zandbak. 
 • Ik klim alleen in en op de speeltoestellen, niet in bomen op het dak of op het hek. Als er een bal op het dak ligt, mag ik die alleen ophalen na toestemming van de pleinwacht. 
 • Ik mag alleen naar binnen als ik naar het toilet moet, een pleister nodig heb etc. 
 • Als ik ruzie heb en ik kan het zelf niet oplossen, ga ik naar de pleinwacht. 
 • Ik mag alleen voetballen: 
 • op maandag en dinsdag; de bovenbouw 
 • op woensdag en donderdag; de middenbouw 
 • op vrijdag gezamenlijk 

  

AANVULLINGEN VOOR DE KINDEROPVANG: 

 • Leiding spreekt kinderen aan op: Niet in de klassen komen 
 • Leiding spreekt kinderen aan op: kinderen mogen zonder contract niet buiten het hek spelen. 
 • Kinderen mogen niet op sokken lopen in de binnenruimte, dit in verband met uitglijden. Laat kinderen altijd (gym)schoenen of pantoffels dragen. 
 • Speelgoed dat kapot of scherp is, zal direct worden verwijderd of worden weggegooid. 
 • Kinderen mogen met warm weer naar behoefte drinken en er zijn vaste drinkmomenten. 
 • Kinderen spelen tussen 13.00 uur en 15.00 uur niet in de felle zon. Activiteiten worden aangepast aan de warme weersomstandigheden. Kinderen worden geattendeerd op het dragen van koele kleding 
 • Kinderen worden bij felle zonnige dagen goed ingesmeerd. (zie UV-beleid handboek/warmteprotocol) 
 • Kinderen mogen theedrinken, mits er koud water of melk is toegevoegd en de groepsgrootte het toelaat dit in verband met toezicht. 
 • In de hal is er altijd toezicht van een leidster, dit in verband gevaar dat een kind valt. 

  

        Afspraken voor het gymlokaal: 

 • Leiding spreekt kinderen aan op: In het gymlokaal mogen kinderen niet aan of op de toestellen komen tenzij leiding hiervoor een diploma heeft. 
 • Leiding spreekt af met de kinderen dat als ze in het gymlokaal willen spelen er eerst gekeken wordt of de toestellen veilig opgeborgen zijn. Er moet altijd leiding bij zijn als er kinderen willen dansen en spelletjes doen in het gymlokaal. 
 • Leiding spreekt met kinderen van de bovenbouw af wat ze gaan doen in het gymlokaal: Kleine groepjes kinderen van de bovenbouw mogen wel in het gymlokaal lekker samen zitten kletsen. Bij alle andere activiteiten moet leiding aanwezig zijn. 

   

Afspraken voor aan tafel: 

 • Met elkaar voor het eten opruimen, de bel laten gaan en dan plassen en handen wassen. 
 • Bij het brood drinken we thee, melk of water/ranja. 
 • Er wordt door iedereen netjes gegeten, je zit recht op de stoel en speelt niet met bestek. 
 • De kinderen vragen elkaar om dingen door te geven en lopen niet van tafel af. 
 • Leiding spreekt kinderen aan op: Iedereen klaar met eten, bord, beker en mes op het aanrecht leggen. 
 • Er zijn vaste drinkmomenten (14.15-15.30-17.45). Kinderen zitten aan tafel en lopen niet met eten en/of drinken. Leiding houdt toezicht. 
 • Leiding zet tussen 16.30-17.00 de fruitschaal klaar en houdt hier toezicht op, kinderen kunnen dan naar behoefte eten en drinken. 

  

Regels voor buiten: 

 • Er is altijd toezicht buiten 
 • Kinderen spelen binnen het hek 
 • Scheppen zijn geen geweren 
 • Leiding spreekt kinderen aan op: Niet botsen met rijdend materiaal 
 • Zelf de fietsen enz. weer opruimen 
 • Zand zoveel mogelijk in de zandbak laten 
 • Leiding is alert dat kinderen niet blootgesteld worden aan hevig lawaai of felle zon. 
 • Kinderen die buiten het hek mogen spelen hebben een contract dat is ondertekent door kind, ouder en leiding. 
 • Kinderen mogen niet klimmen op het hekwerk of in bomen, leiding houdt hier toezicht op. 
 • Koordjes van capuchon worden stevig vastgemaakt en/of kleiner gemaakt en indien nodig verwijderd zodat het kind niet achter speeltoestellen kan blijven haken. 
 • Buitenruimtes wordt gecontroleerd op zwerfafval voordat kinderen naar buiten gaan door conciërge (Ina) of leiding. 
 • Bij koud weer let leiding erop dat de kinderen warm genoeg aangekleed naar buiten gaan. 
 • De vaat wordt dagelijks afgewassen door de vaatwasmachine. 

Regels voor schoonmaak/hygiëne: 

 • Indien een kind bloed zal er naar de richtlijnen gehandeld worden en alle hygiëne in acht worden genomen. Leiding gebruikt handschoenen en wassen handen volgens richtlijnen. 
 • Medische handelingen mag leiding niet verrichten, medicijnen mogen alleen verstrekt worden als het medicijnverstrekkingsformulier is ondertekend door leiding en ouder. Bij ongevallen inventariseert de BHV’er de te ondernemen stappen en voert deze uit. 
 • Leiding spreekt kinderen aan op: Kinderen niezen of hoesten met de hand voor de mond of papieren zakdoek, We gooien geen afval op de grond 
 • Leiding spreekt kinderen aan op: Niet spelen bij de toiletten, na toiletbezoek handen wassen en wc doortrekken. 
 • Leiding temperatuurt eten en drinken, het is afgedekt en met een houdbaarheidsdatum opgeborgen. 
 • De was wordt wekelijks gewassen bij kdv de Kindertuin en kinderen en leiding drogen hun handen met papier handdoekjes 
 • Speelgoed wordt regelmatig schoongemaakt zie checklist handboek. 
 • De groepsruimtes worden dagelijks geventileerd en schoongemaakt. 
 • Op het gebied van gedrag wordt gekeken naar de wijze waarop we met elkaar omgaan. Als er tussen de kinderen onderling problemen voorkomen, krijgen de betrokkenen in eerste instantie de gelegenheid om dat zelf op te lossen. Deze onderlinge gesprekken leiden meestal tot een goede oplossing. Als dat niet lukt, zal de leerkracht sturend optreden.