Medezeggenschapsraad

 

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, het stichtingbestuur.

Onze MR bestaat uit 6 leden, waarvan er 3 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 3 uit de oudergeleding.

Oudergeleding:

  • Rosemarie van Eekelen (voorzitter)
  • Sjoerd Smit
  • Jeanine Oostendorp

Personeelsgeleding:

  • Ineke Salentijn
  • Annemieke van der Linde
  • Elmie Schut – van Middendorp

De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De Mmr-2016-2017R vergadert in de regel maandelijks in de maanden september tot en met juni. De data waarop er wordt vergaderd staan vermeld in de agenda en de notulen worden gepubliceerd in het archief op deze website.

Wanneer u zo’n vergadering bij wilt wonen, dan kan dat. U kunt dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar mr.sterrenschoolapeldoorn@gmail.com. Dan wordt met uw komst rekening gehouden. Voor vragen en opmerkingen voor of over de MR kunt u tevens dit e-mailadres gebruiken.

Namens de MR

Paul Omta

Delen via