De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, Leerplein055.

Adviesrecht en instemmingsbevoegdheid
Onze MR bestaat uit zes leden, waarvan er drie uit de personeelsgeleding zijn gekozen en drie uit de oudergeleding. De zittingsperiode is 3 jaar. Indien de ouder in de MR zitting blijft houden en er zijn geen tegen kandidaten wordt de periode na goedkeuring binnen de MR met 3 jaar verlengd. Indien er meer kandidaten zijn volgen er verkiezingen. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U bent altijd welkom als u interesse heeft. De verslagen van de vergaderingen komen op de website en zijn net zo openbaar.

Wilt u contact opnemen met de MR dan kan dat via: mr@sterrenschoolapeldoorn.nl

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn.