De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad met een personeelsgeleding en een oudergeleding. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De MR heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. Zij treden op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, Leerplein055. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U bent altijd welkom als u interesse heeft. De verslagen van de vergaderingen komen op de website.

Onze MR bestaat uit zes leden, de zittingsperiode is 3 jaar. Indien een ouder in de MR de zittingsperiode wil verlengen en dan kan er met 3 jaar verlengd worden na goedkeurig van de MR en als er geen andere kandidaten zijn. Indien er meer kandidaten zijn volgen er verkiezingen.

De MR heeft vijf rechten: het recht op overleg, het initiatiefrecht, het informatierecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. Deze rechten zijn verankerd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en zijn in principe voor elke school hetzelfde.

Wilt u contact opnemen met de MR dan kan dat via: mr@sterrenschoolapeldoorn.nl

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn.