Leerplicht en verlof

Om toegelaten te worden tot de basisschool moet uw kind 4 jaar zijn. Om jonge kinderen al vast wat te laten wennen, worden ze uitgenodigd om een aantal keer in de groep kennis te maken met de leerkracht en klasgenootjes. U kunt deze wendagen na het intakegesprek regelen in overleg met het onderwijsteam van basisgroep 1. De bezoeken kunnen pas starten vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Dan is voor de basisschool de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor de kinderen van kracht.

We overleggen met u hoe we het instromen van uw kind het best kunnen afspreken. Onze ervaring is, dat het prettig is voor de kinderen en voor u om zo snel mogelijk (binnen een maand) in het dagelijkse ritme te komen en de hele week naar school te gaan. Leidend daarbij is altijd het welbevinden van uw kind. Een leerling is leerplichtig op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Dat betekent dat uw kind niet zonder geldige reden het onderwijs mag verzuimen. Soms is een volledige schoolweek nog te veel voor een kind. Uw kind mag dan in overleg met de school 5 uur in de week thuisblijven. Dit mag tot uw kind 6 jaar is.

Indien u gebruikt maakt van het zgn. flexpakket kunt u, in overleg met de manager, buiten de reguliere vakanties uw vakantie opnemen. Deze flexibiliteit is uniek, maar dat neemt niet weg dat de afspraken die worden gemaakt over de aanwezigheid van kinderen ook dagelijks worden gevolgd en vastgelegd. Ziekmeldingen van kinderen verwachten we altijd voor schooltijd via de telefoon op nummer 055 5218828.

Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek
In de leerplichtwet staat omschreven, wanneer een jongere de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is bij ziekte, bij schoolsluiting en bij de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging.

Verder kent de leerplichtwet vrijstelling (extra verlof) wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

  • verhuizing;
  • bij gezinsuitbreiding, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad;
  • bij een 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad.

Het verzuim dat niet kenbaar is gemaakt, of waar geen toestemming voor is gegeven, wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De manager onderwijs is wettelijk verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.