Contacten met ouders en portfolio

Wij zijn van mening dat de opvoeding van de leerlingen die Sterrenschool Apeldoorn bezoeken een wisselwerking moet zijn tussen de thuissituatie en de school. Wij willen graag partner in de opvoeding zijn. Dit betekent concreet dat wij informatie-uitwisseling met ouders erg belangrijk vinden. Ouders zullen altijd zo goed mogelijk worden geïnformeerd over het wel en wee van hun kind.

Zowel ouders als medewerkers van Sterrenschool Apeldoorn kunnen op elk moment initiatief nemen voor een gesprek als daar van één van beide kanten behoefte aan of aanleiding voor is.

Jonge kinderen
Voor de kinderen jonger dan 4 jaar geldt dat bij het halen en brengen van de kinderen ouders informatie kunnen uitwisselen met de pedagogisch medewerkers. Zo kan de zorg en aanpak goed op elkaar worden afgestemd. Eenmaal per jaar vindt een oudergesprek plaats over het welbevinden van elk kind.

Kinderen van 4 jaar en ouder
Als een kind 4 jaar of ouder is, wordt met de ouders minimaal twee keer per jaar de ontwikkeling van het kind besproken aan de hand van het leerlingportfolio. Elk kind bouwt bij Sterrenschool Apeldoorn een portfolio op.

Het algemeen gedeelte bestaat uit drie onderdelen: Sociale ontwikkeling, werkhouding en houding in de groep. Bij het beoordelen van de vakken wordt gekeken naar het behaalde percentage. Deze percentages worden omgezet naar een beoordeling die u terug kunt vinden in het portfolio. Hierbij wordt ervanuit gegaan dat een leerling in ontwikkeling is. 

Daarnaast is het leerlingportfolio een verzameling van zelfgemaakt werk van een leerling in één of meer vak- en/of ontwikkelingsgebieden, gemaakt in een bepaalde periode. Dit werk kan verschillend van aard zijn. Zo kunnen leerlingen tekeningen, verslagen, werkbladen van reken- of taalopdrachten, brieven, werkstukken, opstellen en foto’s kiezen om in hun portfolio te bewaren.

Aan de hand van de portfolio laat een leerling zien wat hij heeft geleerd, hoe hij dat heeft gedaan en wat hij in de komende periode wil leren. Reflecteren op het gemaakte werk is een essentieel onderdeel van het werken met portfolio’s.
Zo wordt het portfolio het tastbare resultaat van een denk- en redeneerproces waarin leerlingen nadenken over hun werk, hun leerproces, hun ambities en gevoelens.