Contacten met ouders

Wij zijn van mening dat de opvoeding van de kinderen die Sterrenschool Apeldoorn bezoeken een wisselwerking moet zijn tussen de thuissituatie en de school. Wij willen graag partner in de opvoeding zijn. Dit betekent concreet dat wij informatie-uitwisseling met ouders erg belangrijk vinden. Ouders zullen altijd zo goed mogelijk worden geïnformeerd over het wel en wee van hun kind. Met individuele wensen van ouders zullen we zoveel mogelijk rekening proberen te houden, mits deze wensen niet tegen de (pedagogische) uitgangspunten van onze organisatie ingaan.

Zowel ouders als medewerkers van Sterrenschool Apeldoorn kunnen op elk moment initiatief nemen voor een gesprek als daar van één van beide kanten behoefte aan of aanleiding voor is. Inspraak van ouders is geregeld door middel van de MR (medezeggenschapsraad).

Jonge kinderen
Voor de kinderen jonger dan 4 jaar geldt dat bij het halen en brengen van de kinderen ouders informatie kunnen uitwisselen met de pedagogisch medewerkers. Zo kan de zorg en aanpak goed op elkaar worden afgestemd. Eenmaal per jaar vindt een oudergesprek plaats over het welbevinden van elk kind.

Kinderen van 4 jaar en ouder
Als een kind 4 jaar of ouder is, wordt met de ouders minimaal twee keer per jaar de ontwikkeling van het kind besproken aan de hand van het leerlingportfolio. Per zes maanden worden afspraken gemaakt over leer- en andere aandachtspunten voor de volgende periode. Indien nodig worden er meerdere gesprekken ingepland.

Wat is een leerlingportfolio?
Elk kind bouwt bij Sterrenschool Apeldoorn een portfolio op. Een leerlingportfolio is een verzameling zelfgemaakt werk van een leerling in één of meer vak- en/of ontwikkelingsgebieden, gemaakt in een bepaalde periode. Dit werk kan verschillend van aard zijn. Zo kunnen leerlingen tekeningen, verslagen, werkbladen van reken- of taalopdrachten, brieven, werkstukken en opstellen kiezen om in hun portfolio te bewaren. Maar ook een foto of een audio- of video-opname van spel, een ruimtelijk product, een presentatie of een optreden past in een portfolio.

Een leerling bepaalt zelf wat hij wil bewaren. Aan de hand van de portfolio laat een leerling zien wat hij heeft geleerd, hoe hij dat heeft gedaan en wat hij in de komende periode wil leren. Reflecteren op het gemaakte werk is een essentieel onderdeel van het werken met portfolio’s. Een portfolio is dus niet zomaar een verzameling werkstukken. Het is het tastbare resultaat van een denk- en redeneerproces waarin leerlingen nadenken over hun werk, hun leerproces, hun ambities en gevoelens. Werken met portfolio’s is een vorm van interactief leren en evalueren.