21st Century Skills

Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andereLees meer


Brede School ‘Kerschoten Breed’

Kerschoten Breed is een samenwerkingsverband tussen Sterrenschool Apeldoorn, pcbo Montessorischool De Rank en diverse maatschappelijke ondernemingen. Kerschoten Breed richt haar activiteiten primair op kinderen vanLees meer


BSO Sterrenschool

BSO Sterrenschool is, met de voorschoolse opvang, de tussenschoolse opvang, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal (allen van Kinderopvang OOK/ Domijn), een onderdeel van de opvangLees meer


De Kleutergroep

Sterrenschool Apeldoorn heeft twee kleutergroepen. Eén groep is gehuisvest in het schoolgebouw, de andere groep op de locatie van de Kindertuin. Deze laatste groep vormt deLees meer


GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpenLees meer


Het management

De manager onderwijs is Hans van der Most. Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen deLees meer


Missie, visie en kernwaarden

Bij Sterrenschool Apeldoorn werken onderwijs en kinderopvang gezamenlijk aan de ontwikkeling van elk kind. Doordat de pedagogisch medewerkers van het kinderopvangdeel ook werkzaam zijn alsLees meer


Organisatie Kleuteronderwijs

Onze onderbouw groep is op twee locaties gehuisvest. De jongste kleuters zitten in het gebouw van de Kindertuin aan de Morinistraat, de overige kleuters zitten inLees meer


Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of het personeel worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitstLees meer


Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/ verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden hetLees meer


Pauzes

In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderen de gelegenheid krijgen iets te eten en te drinken. Ook in de andere groepenLees meer


Schooltijden

Sterrenschool Apeldoorn kent andere schooltijden dan reguliere basisscholen. Wij zijn open van 07.00 u t/m 19.00 u. U heeft de keuze uit een 5 daagseLees meer


Schooltijden en vakanties

Sterrenschool Apeldoorn kent andere schooltijden dan reguliere basisscholen. Wij zijn open van 07.00 uur t/m 19.00 uur en u heeft de keuze uit een 5 daagseLees meer


Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezetLees meer


Taken van de Intern Begeleider

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen deLees meer


Team; taken en functies

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam; manager onderwijs, manager kinderopvang, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, pedagogisch medewerkers en ondersteunend personeel. Verder hebben enkele leerkrachten eenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Vervolg ochtendprogramma Kleuters

Kindertuin en Sterrenschool Tegen 9.45 uur gaan we eten en drinken. De bakken met de kleine hap worden in de klas gezet en we etenLees meer