• Open dag

Open dag

De schoolkeuze: een belangrijk moment

Woensdag 3 april jl. stonden de deuren van bijna alle basisscholen in Apeldoorn en omgeving tussen 9.00 – 12.00 uur open voor kinderen en hun ouders die een nieuwe basisschool zochten. Ook op Sterrenschool Apeldoorn was u van harte welkom.

Voor uw peuter kan de open dag een leuk moment zijn om alvast een kijkje te nemen op school. Het is een mooie gelegenheid om op laagdrempelige wijze de sfeer te proeven op een basisschool. Wij vormen een IKC samen met Doomijn Kinderopvang op onze locatie aan de Buys Ballotstraat 62 en bij de Kindertuin aan de Marconistraat 211. Op een open dag kunt u ook een kijkje nemen bij de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en in gesprek gaan met de pedagogisch medewerkers.

Voor meer informatie over de scholen ga je naar https://www.basisscholenapeldoorn.nl/

 

 

Ons onderwijsconcept

Binnen Sterrenschool Apeldoorn willen we binnen het dagelijkse lesprogramma inhoud  geven aan 3 stromingen binnen het onderwijs.

 • Ontwikkelingsgericht  Onderwijs (OGO). Dat doen we vooral in de onderbouw en op de middagen bij het Thematisch Onderwijs in de midden- en bovenbouw.
 • In laatstgenoemde groepen passen we bij het Thematisch Onderwijs ook de beginselen van Onderzoekend Leren toe.
 • Bij de Hoofdvakken (rekenen, taal, lezen) werken we naast OGO ook programmagericht.

OGO

Lev Vygotsky (Russische psycholoog 1896-1934), stelt dat kinderen aangewezen zijn op opvoeding en hebben hiervoor anderen(ouderen en kinderen) nodig om in hun ontwikkeling vooruit te komen.

Bert van Oers(Universitair docent onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam), beschrijft  een aantal uitgangspunten:

 • Ontwikkelingsgericht onderwijs is holistisch dat wil zeggen, niet het zich ontwikkelende kinderen verknippen in deelaspecten, maar het zien als een zich ontwikkelende eenheid. De leraar zal dus steeds zicht proberen te krijgen op de kinderlijke ontwikkeling- in- context.
 • Ontwikkeling berust op leren door begeleide deelname aan betekenisvolle activiteiten. De onderwijsinhouden binnen OGO vertonen een thematische samenhang doordat ze onderling verbonden zijn aan een centrale thematische activiteit. Bij uitvoering van de thema’s worden culturele instrumenten ingezet(lezen, schrijven, rekenen etc.)
 • De leraar is ook deelnemer aan de culturele praktijk. De leraar is een multifunctioneel deelnemer aan de activiteiten in plaats van een organisator, verschaffer van materialen, en aanmoediger, die verder buitenspel blijft staan.
 • Leerlingen construeren hun eigen instrumenten voor het oplossen van betekenisvolle problemen. In dit zoekproces vormen ze met behulp van anderen hun eigen handelen om tot nieuwe handelingsstructuren.
 • De opbouw van het leertraject is systematisch en hypothetisch. Er loopt voor leerlingen een herkenbare rode draad door het curriculum(als de leerweg van een leerling voor een langere tijd) Die rode draad berust op zingevingen die door de leerlingen gedaan kunnen worden aan elke volgende stap in die leerweg.

 

Vrij vertaald van het tijdschrift ZONE. Jaargang 2. nr.3

 

Onderzoekend Leren

Met Onderzoekend Leren gaan leerlingen zelf op onderzoek uit, aan de hand van onderzoeksvragen. In Onderzoekend Leren komt een scala aan talenten van leerlingen boven drijven en het draagt bij aan de ontwikkeling van verschillende vaardigheden zoals observeren, systematisch gegevens verzamelen, ordenen, interpreteren, het ontwikkelen van ideeën en het bedenken van creatieve oplossingen.

 

Programmagericht Werken

Volgens het programmagericht onderwijs verdienen bij kinderen gestructureerde programma’s, die gericht zijn op specifieke doelen, de voorkeur, maar wel onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde situaties.

Kenmerken

 • Leren is intentioneel en wordt uitgelokt, de nadruk ligt op ontwikkelings, ervarings- en productgericht onderwijs door externe sturing van de leerkracht.
 • Het leren vindt plaats door middel van verbale instructie en demonstratie, gebruik makend van leermiddelen en methoden.
 • Leerlingen verwerven specifieke vaardigheden.

Resultaten

Bij programmagericht onderwijs is het van belang om na te gaan in hoeverre het gegeven onderwijs werkelijk tot resultaat heeft geleid. Maar niet alleen het resultaat is belangrijk, ook de wijze waarop het kind tot resultaat komt heeft betekenis om het leer- en ontwikkelingsproces van het kind te kunnen begeleiden. Deze evaluatie van het onderwijs bepaalt waar de leerkracht moet gaan bijsturen.

Leerlingvolgsysteem

Bij programmagericht onderwijs wordt een grote waarde gehecht aan het leerlingvolgsysteem door middel van toetsen. Dit bied de mogelijkheid om achterstanden van kinderen te signaleren. Zodat deze kinderen extra hulp kunnen krijgen. In dit leerlingvolgsysteem worden ook de kinderen met elkaar vergeleken.

Programma

Op de open dag volgen wij zoveel mogelijk het standaard dagprogramma in de groepen. Dit doen wij omdat wij nieuwe ouders een goed beeld willen geven van onze manier van werken. Natuurlijk verzorgen wij rondleidingen voor bezoekers en heeft u volop gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met ons team en onze leerlingen! Graag tot ziens op onze open dag!

 • Sterrenschool Apeldoorn
 • LP055_de Sterrenschool_20150224_SunnyGardeur_0323
 • Samenwerken
 • LP055_Sterrenschool_Intro_20150916_SunnyGardeur_0587

Kennismaken

Wij adviseren u om gebruik te maken van de mogelijkheid om een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de schooldirecteur te maken. Uw kind is uiteraard ook welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voor dit kennismakingsgesprek nemen wij ruim de tijd, rekent u op een gesprek van een uur. Wij vinden het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van onze onderwijsvisie, u uw vragen kunt stellen en u de sfeer op onze school kunt ervaren.

Maak een afspraak

Delen via