Team; taken en functies

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam; manager onderwijs, manager kinderopvang, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, pedagogisch medewerkers en ondersteunend personeel.

Management

De manager onderwijs is Linde Voskamp. Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de manager onderwijs verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.

De manager kinderopvang is Wendy van Tongeren. Zij heeft de dagelijkse leiding over de locaties van de Kinderopvang; de Kindertuin, VSO en BSO. Binnen de beleidskaders van Doomijn  is de manager Kinderopvang verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de pedagogische inhoud van de Kinderopvang.

Intern Begeleider

De intern begeleider, Ans van Haaren, is op onze school verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, coachende en begeleidende taken. Zij ondersteunt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Er worden regelmatig gesprekken gepland met de groepsleerkrachten waarbij de kinderen worden besproken. Daarnaast voert de intern begeleider klassenbezoeken uit om de leerkracht te coachen in het pedagogisch en didactisch handelen.

Groepsleerkracht

Binnen het onderwijs is de rol van leerkracht naast het verzorgen van lessen en instructies ook die van coach, begeleider, volger, ontwerper, richting gever, organisator en inspirator. De leerkracht structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, daarbij rekening houdend met de onderwijsbehoeften van de individuele leerling of de groep als geheel.

Leerkrachtondersteuner

Een lerarenondersteuner is een medewerker die tussen een onderwijsassistent en een groepsleerkracht in zit. De belangrijkste taken van een leerkrachtondersteuner zij o.a;

  • Leerlingen ondersteunen en uitleg geven als ze vragen hebben bij de behandeling van de leerstof.
  • Bespreekt de voortgang en de eventuele aandachtspunten bij leerlingen met de leraar.
  • Lessen geven die routinematig zijn.
  • Het voorbereiden van de lessen en het nakijken van schoolwerk en toetsen en de voortgang van leerlingen bijhouden.
  • Samen met de leraar gesprekken voeren met de ouders van de leerlingen tijdens ouderavonden.

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de leraar.

Onderwijsassistent

De belangrijkste taken van de onderwijsassistent zijn o.a;

  • het ondersteunen van de groepsleerkracht op haar/zijn aanwijzingen bij het verrichten van eenvoudige onderwijsinhoudelijke taken.
  • het begeleiden van leerlingen bij de verwerving van vaardigheden.
  • het leveren van een praktische/ organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement.

Ondersteunend personeel

Aan onze school is ook een conciërge verbonden. Zij verricht tal van taken binnen de school. Die lopen uiteen van onderhoudswerkzaamheden, tot het begeleiden van kinderen bij uitstapjes. Onze conciërge heeft een dubbelfunctie. Zij is ook degene die de verantwoording heeft over de kinderen dien gebruik maken van de VSO.

Stagiaires

Onze school is een opleidingsschool voor de lerarenopleiding basisschool (PABO). De stagiaires worden begeleidt door de leerkrachten. Zij kunnen zelfstandig lessen geven, de leerkracht blijft altijd de eindverantwoordelijke voor de groep. Naast eerste, tweede en derde jaars studenten, hebben we ook vierde jaars studenten (WPO; Werkplek opleiding). Deze student in de afstudeerfase krijgt de gelegenheid om gedurende tien maanden twee dagen per week alleen voor de groep te staan.

De Opleider in de school (OIDS) verzorgt alle contacten tussen de studenten, leerkrachten  en de PABO.

Ook werken we met studenten van het ROC. Zij leveren ons studenten die in opleiding zijn als onderwijsassistenten en studenten die in opleiding zijn als pedagogisch medewerker. Elke student tekent een zgn “stageprotocol”. Daarin staat alle relevante afspraken vastgelegd.

Informatie en Communicatie Technologie

De ICT-er is verantwoordelijk voor plaatsing, onderhoud, functionaliteit en gebruik van ICT in de school. Het begeleiden van andere leerkrachten behoort tot zijn/haar taken. Ook onderhoudt zij/hij de contacten met de collega’s op andere Leerplein055-scholen om kennis en vaardigheden op dit punt uit te wisselen.

Onderbouwcoördinator

De onderbouwcoordinator regelt in  overleg met de groepsleerkrachten specifieke zaken die de kinderen van niveau 1-2 en 3 aangaan. Daarnaast coördineert zij de leerlijnen en het overleg tussen deze groepen en de Kindertuin.

Rekencoördinator

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van rekenbeleid speelt de rekencoördinator een cruciale rol. Zij houdt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van rekenen en rekendidaktiek bij. Haar kennis deelt zij met het schoolteam. In de tweede plaats is een rekencoördinator een communicator en geeft impulsen, motiveert  en levert ideeën. In de derde plaats zorgt zij ervoor dat alle verbeteringen, alle veranderingen, een duurzaam effect hebben.

Opleider in de school

De Opleider in de school (OIDS) verzorgt alle contacten tussen de studenten, leerkrachten  en de PABO. Onze school is een opleidingsschool voor de lerarenopleiding basisschool (PABO). De stagiaires worden begeleidt door de leerkrachten. Zij kunnen zelfstandig lessen geven, de leerkracht blijft altijd de eindverantwoordelijke voor de groep. Naast eerste, tweede en derde jaars studenten, hebben we ook vierde jaars studenten (WPO; Werkplek opleiding). Deze student in de afstudeerfase krijgt de gelegenheid om gedurende tien maanden twee dagen per week alleen voor de groep te staan.

Ook werken we met studenten van het ROC. Zij leveren ons studenten die in opleiding zijn als onderwijsassistenten en studenten die in opleiding zijn als pedagogisch medewerker.