Team; taken en functies

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam; manager onderwijs, manager kinderopvang, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, pedagogisch medewerkers en ondersteunend personeel. Verder hebben enkele leerkrachten een bijzonder taak binnen de school; de interne begeleider (IBer), de specialist informatie en communicatie technologie (ICTer), de onderbouwcoördinator en de opleider in de school (OIDS; stagebegeleider PABO studenten). Daarnaast werken we met studenten die afkomstig zijn van de PABO of het ROC.

Management

De manager onderwijs is Hans van der Most. Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de manager onderwijs verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.

De manager kinderopvang is Wendy van Tongeren. Zij heeft de dagelijkse leiding over de locaties van de Kinderopvang; de Kindertuin, VSO en BSO. Binnen de beleidskaders van Doomijn  is de manager Kinderopvang verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de pedagogische inhoud van de Kinderopvang.

Groepsleerkracht

Binnen het onderwijs is de rol van leerkracht naast het verzorgen van lessen en instructies ook die van coach, begeleider, volger, ontwerper, richtinggever, organisator en inspirator.

Er is ruimte voor de leerkracht die geweldige verhalen kan vertellen en daarmee de kinderen op een nieuw spoor zet en voor een heldere instructie over een spellingprobleem. De rol van de leerkracht en leerling hangt ook af van de kwaliteit van de onderwijsactiviteiten en de context waarin deze zich afspelen:

– Zijn de activiteiten betekenisvol en zinvol?
– Zijn de activiteiten opgezet vanuit een realistisch maatschappelijk kader, een sociaal culturele praktijk, waardoor logische verbanden,  samenhang en diepgang in de activiteiten kunnen ontstaan?
– Zijn de kinderen actief betrokken en bewuste aan het leren in die activiteiten?
– Zijn de interventies van de leerkracht gericht op voordoen, samen doen, verbeteren, verbreden, verdiepen en reflecteren?
– Is er sprake van leren als groep, waarin in voortdurende interactie verschillende talenten worden aangesproken en aangeboord?

Leerkrachtondersteuner

Een lerarenondersteuner is een medewerker die tussen een onderwijsassistent en een groepsleerkracht in zit. De belangrijkste taken van een leerkrachtondersteuner zij o.a;

 • Het nakijken van schoolwerk en toetsen
 • Samen met de leraar gesprekken voeren met de ouders van de leerlingen tijdens ouderavonden.
 • Voortgang van leerlingen bijhouden.
 • Het signaleren van problemen bij leerlingen.
 • Het voorbereiden van buitenschoolse activiteiten.
 • Leerlingen ondersteunen en zaken uitleggen als ze vragen hebben bij de behandeling van de leerstof.
 • Bespreekt de voortgang en de eventuele problemen bij leerlingen met de leraar.
 • Lessen geven die routinematig zijn. De leraar is hierbij niet altijd aanwezig in de klas.
 • Het voorbereiden van de lessen.

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de leraar en niet bij de lerarenondersteuner.

Onderwijsassistent

De belangrijkste taken van de onderwijsassistent zijn o.a;

 • het ondersteunen van de groepsleerkracht op haar/zijn aanwijzingen bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken.
 • het begeleiden van leerlingen bij de verwerving van vaardigheden.
 • het leveren van een praktische/ organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement.
 • het verrichten van overige werkzaamheden die verband houden met de functie.

Stagiaires

Onze school is een opleidingsschool voor lerarenopleiding basisschool (PABO). De stagiaires worden begeleidt door de leerkrachten. Zij kunnen zelfstandig lessen geven, de leerkracht blijft altijd de eindverantwoordelijke voor de groep. Naast eerste, tweede en derde jaars studenten, hebben we ook vierde jaars studenten (WPO; Werkplek opleiding). Deze student in de afstudeerfase krijgt de gelegenheid om gedurende tien maanden twee dagen per week alleen voor de groep te staan.

De Opleider in de school (OIDS) verzorgt alle contacten tussen de studenten, leerkrachten  en de PABO.

Ook werken we met studenten van het ROC. Zij leveren ons studenten die in opleiding zijn als onderwijsassistenten en studenten die in opleiding zijn als pedagogisch medewerker. Elke student tekent een zgn “stageprotocol”. Daarin staat alle relevante afspraken vastgelegd.

Intern Begeleider

De Intern Begeleider is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau op het gebied van de zorgverbreding. Samen met de manager onderwijs en de groepsleerkrachten draagt de IB-er zorg voor de continuïteit van zorgmaatregelen op schoolniveau. Hij/zij beslist, na overleg met alle betrokkenen, uiteindelijk over de inhoud van de geboden hulp voor leerling en leerkracht.

Informatie en Communicatie Technologie

De ICT-er is verantwoordelijk voor plaatsing, onderhoud, functionaliteit en gebruik van ICT in de school. Het begeleiden van andere leerkrachten behoort tot zijn/haar taken. Ook onderhoudt zij/hij de contacten met de collega’s op andere Leerplein055-scholen om kennis en vaardigheden op dit punt uit te wisselen.

Onderbouwcoördinator

De onderbouwcoordinator regelt in  overleg met de groepsleerkrachten specifieke zaken die de kinderen van niveau 1-2 en 3 aangaan. Daarnaast coördineert zij de leerlijnen en het overleg tussen deze groepen en de Kindertuin.

Taalcoördinator

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van taalbeleid speelt de taalcoördinator een cruciale rol. In de eerste plaats is de taalcoördinator iemand die inhoudelijke deskundigheid ontwikkeld heeft op het gebied van taalonderwijs. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van taal en taaldidactiek vinden hun weg naar conferenties, naar tijdschriften, naar boeken.

De taalcoördinator zorgt ervoor dat hij daarvan op de hoogte blijft. Zijn kennis deelt hij met het schoolteam.

In de tweede plaats is een taalcoördinator een communicator. Zij loopt niet te ver voor de troepen uit, maar geeft impulsen en levert ideeën. Zij organiseert voorbeeldlessen en regelt dat de leerkrachten bij elkaar in de klas gaat kijken. Zij laat ieder in zijn waarde, maar zet het taalonderwijs wel op de agenda.

In de derde plaats zorgt hij ervoor dat alle verbeteringen, alle veranderingen, niet alleen maar korte tijd centraal staan, maar een duurzaam effect hebben. Wat is ingevoerd, wordt bijgehouden, verzorgd, ook in nieuwe periodes waar andere veranderingen centraal komen te staan.

Rekencoördinator

De rekencoördinator heeft een vergelijkbare rol als de taalcoördinator. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van rekenbeleid speelt de rekencoördinator een cruciale rol. In de eerste plaats is de rekencoördinator iemand die inhoudelijke deskundigheid ontwikkeld heeft op het gebied van rekenonderwijs. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van rekenen en rekendidaktiek vinden hun weg naar conferenties, naar tijdschriften, naar boeken.

De rekencoördinator zorgt ervoor dat hij daarvan op de hoogte blijft. Zijn kennis deelt hij met het schoolteam.

In de tweede plaats is een rekencoördinator een communicator. Zij loopt niet te ver voor de troepen uit, maar geeft impulsen en levert ideeën. Zij organiseert voorbeeldlessen en regelt dat de leerkrachten bij elkaar in de klas gaat kijken. Zij laat ieder in zijn waarde, maar zet het rekenonderwijs wel op de agenda.

In de derde plaats zorgt zij ervoor dat alle verbeteringen, alle veranderingen, niet alleen maar korte tijd centraal staan, maar een duurzaam effect hebben. Wat is ingevoerd, wordt bijgehouden, verzorgd, ook in nieuwe periodes waar andere veranderingen centraal komen te staan.

 

Opleider in de school

De OIDS-er is spin in het web van de schoolontwikkeling als het gaat om de leerbehoeften van de studenten die op de school bezig zijn met praktijkleren. Zij is het aanspreekpunt voor de studenten, de relatiebeheerder, de bovenschools opleidingscoördinator en de manager onderwijs.

Ondersteunend personeel

Aan onze school is ook een conciërge verbonden. Zij verricht tal van taken binnen de school. Die lopen uiteen van onderhoudswerkzaamheden, tot het begeleiden van kinderen bij uitstapjes. Onze conciërge heeft een dubbelfunctie. Zij is ook degene die de verantwoording heeft over de kinderen dien gebruik maken van de VSO.