Kinderopvang

Wij bieden op onze school zowel voor- als naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt verzorgd door Doomijn.

In de kinderopvangtijd krijgen kinderen alle ruimte om zich vrij te ontspannen en kunnen zij zelf  (binnen de afspraken van de Sterrenschool) bepalen wat zij willen doen. Dit kunnen activiteiten zijn die georganiseerd worden door de pedagogisch medewerkers, vrij spel, creatieve- en sportieve activiteiten, workshops op het gebied van muziek, zang, dans, koken etc. We zijn met kinderen, medewerkers en ouders  voortdurend op zoek zijn naar leuke activiteiten voor de kinderen zowel in als buiten schooltijd.

Doordat de pedagogisch medewerkers tijdens de schooltijden assisteren bij het onderwijs wordt het erg makkelijk ook aan de schooltijden gerelateerde activiteiten te begeleiden zoals huiswerk maken of verder uitdiepen van een onderwerp dat onder schooltijd is behandeld.
Bij het activiteitenaanbod wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen.

Pedagogisch medewerkers observeren de kinderen regelmatig zodat ze een goed beeld hebben van het welbevinden en de behoeftes van de individuele kinderen en van de groep. Pedagogisch medewerkers lokken spel van kinderen uit en begeleiden door aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind.
Ook jonge kinderen worden gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen, ook al kost het dan meer tijd. Dit geldt ook bij de verzorgingsmomenten. Zo worden kinderen, afhankelijk van de leeftijd, bijvoorbeeld gestimuleerd om zelf te eten, zelf hun broodje te smeren, zelf de jas of de schoenen aan te doen.

Er is een divers aanbod van spelmateriaal aanwezig. Bij de activiteiten is er veel ruimte voor het eigen initiatief van de kinderen. Kinderen kunnen individueel een activiteit doen, in kleine groepjes, maar soms vindt er ook een activiteit plaats met alle aanwezige kinderen. Activiteiten worden afgestemd op de behoeftes van kinderen. Er wordt gezorgd voor een gevarieerd aanbod van activiteiten, zoals bijv. muziek maken, dansen, ‘knutsel’activiteiten, taalspelletjes, bewegingsspel. Bij de jongste kinderen kiezen wij bij de ‘knutsel’activiteiten niet voor ‘werkjes’ die er mooi uitzien doordat de pedagogisch medewerker er zoveel werk aan heeft gehad. Wij kiezen voor activiteiten waarbij het kind vanuit zijn/haar plezier in het omgaan met de materialen tot iets (of misschien wel niets) tastbaars is gekomen.

Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol om de contacten tussen kinderen in goede banen te leiden. Zij vertellen bij de jongste kinderen voortdurend wat ze doen en wat er gaat gebeuren. Bij conflicten krijgen de kinderen de kans deze zelf op te lossen. De pedagogisch medewerker houdt het in de gaten en grijpt pas in als de kinderen er zelf niet uit komen of als er sprake is van een sterk ongelijkwaardige situatie. Afspraken die gemaakt zijn, moeten worden nageleefd, maar regels moeten ook ter discussie kunnen worden gesteld.

Kinderen ervaren een gevoel van saamhorigheid en leren samenwerken en samen delen door de diverse gezamenlijke activiteiten en groepsmomenten op een dag. Kinderen worden gestimuleerd elkaar te helpen (bijv. de oudere kinderen helpen de jongsten bij het aandoen van de jas).

De pedagogisch medewerkers zijn alert op het buitensluiten van kinderen en op pesten. Als één van deze zaken aan de orde is wordt er meteen actie ondernomen. Er worden gesprekken gevoerd met de groep en evt. wordt er een themaweek aan gewijd. Pesten en buitensluiten wordt op Sterrenschool Apeldoorn niet geaccepteerd. Als het zich toch voordoet worden ouders hiervan altijd op de hoogte gebracht.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de kosten, loopt u dan binnen bij de manager onderwijs of de manager opvang.