Resultaten van ons onderwijs en uitstroomcijfers

We hebben als team besloten om de toetsen in 2021-2022 in de reguliere periode af te nemen. De periode van de M-toetsen (januari) zijn uitgesmeerd over 6 weken (normaal gesproken 3 weken). Dat kwam vooral doordat er veel kinderen afwezig waren vanwege ziekte. De periode tussen de M-toetsen en E-toetsen is hierdoor korter geweest. Alhoewel we wel kunnen constateren dat de opbrengsten in het algemeen zeker niet tegenvallen. Ook de Eindtoets van groep 8 is boven verwachting gemaakt.

En verder:
Door de directeur en Interne begeleider zijn klassenobservaties gehouden. Het instrument dat daarvoor is gebruikt is het bekwaamheidskompas. Deze laatste wordt bij alle scholen ingezet.
We hebben een instructiemodel volgens het concept van EDI. In het auditrapport kwam naar voren dat dit niet in elke groep consequent was doorgevoerd. Dat betekent dat we volgend schooljaar een extra training door een externe deskundige laten verzorgen. Om het didactisch handelen van de leerkracht te versterken hebben de onderwijsgevenden dagelijks de prestaties en ontwikkeling van de leerlingen gevolgd en bepaald bij alle vakgebieden en bijgehouden in het logboek/klassenmap, uit de audit blijkt dat hier nog een extra actie en inzet nodig is. De vorderingen en resultaten van toetsen zijn overzichtelijk in ParnaSsys geadministreerd, dit is ons leerlingvolgsysteem. Aan deze resultaten zijn analyses verbonden op het eigen handelen: Hoe kunnen we de resultaten verklaren vanuit ons eigen handelen? In de dagplanning is ruimte gemaakt voor de evaluatie van de gestelde doelen. In de groepsgesprekken met de intern begeleider is nadrukkelijk aandacht besteed aan de analyse van de groep, het welbevinden van de leerlingen en de resultaten. De analyse heeft geleid tot groeps-en individuele doelen.

Cito eindtoets
In onderstaand schema een overzicht van de eindtoetsen vanaf 2016 t/m 2022. De resultaten
van laten een sterk wisselend beeld zien. Schooljaar 2016/2017 ligt onder het landelijk
gemiddelde, schooljaar 2017/2018 laat een uitzonderlijk hoge eindscore zien. Schooljaar
2019/2020 is niet afgenomen ivm Corona. Het vorige schooljaar ligt weer net onder het
landelijk gemiddelde.
Het huidige schooljaar laat weer een verrassend hoge score zien. Gezien de ontwikkelingen
van de laatste jaren van deze groep kinderen, hadden we een goede score verwacht, maar
deze verwachting werd zelfs overtroffen. Score Sterrenschool Apeldoorn 540,4; landelijk
gemiddelde 535,2

Referentieniveaus

Het wettelijke oordeel over de basisvaardigheden (de standaard OR1 Resultaten) wordt gebaseerd op de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren*. Daarbij worden twee indicatoren onderscheiden, waarin de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en  rekenen samen worden genomen:

  1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het fundamentele niveau 1F haalt voor taal en rekenen. In principe zou elke leerling dit niveau aan het einde van de basisschool moeten beheersen.
  2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau (streefniveau) 1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. Het streven moet zijn dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau beheersen.

* In het schooljaar 2021/2022 heeft de Inspectie vanwege de coronacrisis besloten om die resultaten niet te beoordelen. De resultaten worden vanaf het schooljaar 2022/2023 weer beoordeeld waarbij gekeken wordt naar de resultaten van meerdere jaren (2018/2019, 2020/2021 en 2021/2022).

Interpretatie en duiding van de resultaten
Sinds het schooljaar 2020/2021 wordt gekeken of de leerlingen genoeg geleerd hebben. Aan de hand van het percentage behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen worden de eindresultaten in beeld gebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met de leerlingpopulatie van de school, namelijk de schoolweging. De schoolweging wordt uitgedrukt in een getal (op een schaal van 20 tot 40), waarbij hoe hoger des te complexer de populatie van de school.

Sterrenschool Apeldoorn heeft een schoolweging van 33,93. De signaleringswaarde voor 1F is gelijk voor alle scholen, namelijk 85%. De signaleringswaarden voor 1S/2F zijn afhankelijk van de schoolweging en voor de Sterrenschool is dat 41,5% (correctiewaarde: 33,3%).

De referentieniveaus van de afgelopen 3 jaar laten ook een positieve stand van zaken zien:
Voor 1F;
Behaald 98,3 %
Signaleringswaarde 85 %
Landelijk gemiddelde 95 %
Deze cijfers laten zien dat we 3,3% boven het landelijk gemiddelde zitten en zelfs 13,3% boven
de signaleringswaarde.
Voor 1 S;
Behaald 63,9 %
Signaleringswaarde 41,5 %
Landelijk gemiddelde 55,1 %
Deze cijfers laten zien dat we 8,8 % boven het landelijk gemiddelde zitten en zelfs 22,4 %
boven de signaleringswaarde.
Een mooi resultaat!

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Hieronder ziet u in een tabel de uitstroom naar het VO van de afgelopen jaren.