Resultaten van ons onderwijs en uitstroomcijfers

Vanuit de externe audit van april 2022 hebben wij als aandachtspunt meegekregen dat ons didactisch handelen (de structuur binnen een les) meer in een doorgaande lijn mag worden gegoten. Hier hebben wij dan ook op ingezet in het schooljaar 2022-2023. Door een teamtraining Doordacht Passend Lesmodel, hebben wij grote stappen gezet om de doorgaande lijn te verhelderen en te verstevigen.

Ook hebben wij gemerkt dat de coronatijd voor veel van onze leerlingen een zware tijd is geweest. Het missen van vriendjes, veel afwezigheid door ziekte en in een aantal gevallen de zorg om een thuissituatie, maakt dat wij meer willen inzetten op de sociaal-emotionele kant van ons onderwijs. Vanaf 2023-2024 gaan we hier nog verder mee aan de slag, omdat wij vinden dat het welbevinden van de leerlingen op de eerste plaats hoort te staan.

Analyses

In het schooljaar 2022-2023 hebben we de landelijke toetsen (de Cito-toetsen), en de leerlijnen bij de onderbouw met het team samen geanalyseerd. Door met elkaar in gesprek te gaan over resultaten, kunnen we beter zien wat er nodig is voor onze school. Zo hebben we bijvoorbeeld gezien dat onze nieuwe rekenmethode heel goed bevalt, maar dat we ons aanbod voor de snellere rekenaar moeten aanpassen om deze leerlingen ook aangehaakt te houden.

Cito eindtoets
In onderstaand schema een overzicht van de eindtoetsen vanaf 2017-2018. Wat we zien is dat de eindscores fluctueren. Ook is hierin de schoolweging zichtbaar: hoeveel leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zitten er op school. Alle scholen hebben een schoolweging tussen de 20 en de 40. Hoe hoger de weging, hoe complexer de populatie van een school. Hierbij zien we dat de weging van onze school de laatste jaren stijgt.

  2017-2018 2018-2019 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Score 540,3 537,2 533,7 540,4 532
Schoolweging 32,1 32,1 33,6 33,93 33,93
Aantal lln 16 19 22 19 21

Referentieniveaus

Het wettelijke oordeel over de basisvaardigheden (bij de inspectie is dit de standaard OR1 Resultaten) wordt gebaseerd op de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren*. Daarbij worden twee indicatoren onderscheiden, waarin de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en  rekenen samen worden genomen:

  1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het fundamentele niveau 1F haalt voor taal en rekenen. Het streven is dat elke leerling dit niveau aan het einde van de basisschool beheerst.
  2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau (streefniveau) 1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. Het streven moet zijn dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau beheersen.

* In het schooljaar 2021/2022 heeft de Inspectie vanwege de coronacrisis besloten om die resultaten niet te beoordelen. De resultaten worden vanaf het schooljaar 2022/2023 weer beoordeeld waarbij gekeken wordt naar de resultaten van meerdere jaren (2018/2019, 2020/2021 en 2021/2022).

Interpretatie en duiding van de resultaten
Sinds het schooljaar 2020/2021 wordt gekeken of de leerlingen genoeg geleerd hebben. Aan de hand van het percentage behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen worden de eindresultaten in beeld gebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met de leerlingpopulatie van de school, namelijk de schoolweging. De schoolweging wordt uitgedrukt in een getal (op een schaal van 20 tot 40), waarbij hoe hoger des te complexer de populatie van de school.

Sterrenschool Apeldoorn heeft een schoolweging van 33,93. De signaleringswaarde voor 1F is gelijk voor alle scholen, namelijk 85%. De signaleringswaarden voor 1S/2F zijn afhankelijk van de schoolweging en voor de Sterrenschool is dat 41,5% (correctiewaarde: 33,3%).

De referentieniveaus van de afgelopen 3 jaar laten ook een positieve stand van zaken zien:
Voor 1F;
Behaald 95,7 %
Signaleringswaarde 85 %
Landelijk gemiddelde 95 %
Deze cijfers laten zien dat we 0,7% boven het landelijk gemiddelde zitten en zelfs 10,7% boven
de signaleringswaarde.
Voor 1 S;
Behaald 55,9 %
Signaleringswaarde 41,5 %
Landelijk gemiddelde 55,1 %
Deze cijfers laten zien dat we 0,8 % boven het landelijk gemiddelde zitten en zelfs 14,4 %
boven de signaleringswaarde.
Een mooi resultaat!