Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvangtijd (0-4 jaar)

Bij de kinderen onder 4 jaar nemen pedagogisch medewerkers bewust de tijd om de kinderen te begeleiden in het spel, in (kleine) groepjes (bijvoorbeeld van een bepaalde leeftijd) of individueel, maar ze nemen het spel niet over (tenzij het agressief spel wordt). Het initiatief ligt bij het kind, hij/zij bepaalt hoe het spel verloopt. Een kind wordt niet beschouwd als zwak en hulpeloos, maar als competent en sterk. Ook jonge kinderen worden gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen, ook al kost het dan meer tijd. Dit geldt ook bij de verzorgingsmomenten. Zo worden kinderen, afhankelijk van de leeftijd, bijvoorbeeld gestimuleerd om zelf te eten, zelf hun broodje te smeren, zelf de jas of de schoenen aan te doen.

Spelmateriaal en activiteiten
Er is een zeer divers aanbod van spelmateriaal aanwezig. Bij de activiteiten is er veel ruimte voor het eigen initiatief van de kinderen. Kinderen kunnen individueel een activiteit doen, in kleine groepjes, maar soms vindt er ook een activiteit plaats met alle aanwezige kinderen. Activiteiten worden afgestemd op de behoeftes van kinderen. Er wordt gezorgd voor een gevarieerd aanbod van activiteiten, zoals bijv. muziek maken, dansen, ‘knutsel’activiteiten, taalspelletjes, bewegingsspel. Bij de jongste kinderen kiezen wij bij de ‘knutsel’activiteiten niet voor ‘werkjes’ die er mooi uitzien doordat de pedagogisch medewerker er zoveel werk aan heeft gehad. Wij kiezen voor activiteiten waarbij het kind vanuit zijn/haar plezier in het omgaan met de materialen tot iets (of misschien wel niets) tastbaars is gekomen.

Rol van pedagogisch medewerkers
Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol om de contacten tussen kinderen in goede banen te leiden. Zij vertellen bij de jongste kinderen voortdurend wat ze doen en wat er gaat gebeuren. Bij conflicten krijgen de kinderen de kans deze zelf op te lossen. De pedagogisch medewerker houdt het in de gaten en grijpt pas in als de kinderen er zelf niet uit komen of als er sprake is van een sterk ongelijkwaardige situatie. Afspraken die gemaakt zijn, moeten worden nageleefd, maar regels moeten ook ter discussie kunnen worden gesteld.

Kinderen ervaren een gevoel van saamhorigheid en leren samenwerken en samen delen door de diverse gezamenlijke activiteiten en groepsmomenten op een dag. Kinderen worden gestimuleerd elkaar te helpen (bijv. de oudere kinderen helpen de jongsten bij het aandoen van de jas).
De pedagogisch medewerkers zijn alert op het buitensluiten van kinderen en op pesten. Als een van deze zaken aan de orde is wordt er meteen actie ondernomen. Er worden gesprekken gevoerd met de groep en evt. wordt er een themaweek aan gewijd. Pesten en buitensluiten wordt op Sterrenschool Apeldoorn niet geaccepteerd. Als het zich toch voordoet worden ouders hiervan altijd op de hoogte gebracht.