Ontwikkelingsgericht onderwijs

Binnen Sterrenschool Apeldoorn willen we binnen het dagelijkse lesprogramma inhoud  geven aan Ontwikkelingsgericht  Onderwijs(OGO).

Lev Vygotsky (Russische psycholoog 1896-1934), stelt dat kinderen aangewezen zijn op opvoeding en hebben hiervoor anderen(ouderen en kinderen) nodig om in hun ontwikkeling vooruit te komen.

Bert van Oers(Universitair docent onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam), beschrijft  een aantal uitgangspunten:

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs is holistisch dat wil zeggen, niet het zich ontwikkelende kinderen verknippen in deelaspecten, maar het zien als een zich ontwikkelende eenheid. De leraar zal dus steeds zicht proberen te krijgen op de kinderlijke ontwikkeling- in- context.
  • Ontwikkeling berust op leren door begeleide deelname aan betekenisvolle activiteiten. De onderwijsinhouden binnen OGO vertonen een thematische samenhang doordat ze onderling verbonden zijn aan een centrale thematische activiteit. Bij uitvoering van de thema’s worden culturele instrumenten ingezet(lezen, schrijven, rekenen etc.)
  • De leraar is ook deelnemer aan de culturele praktijk. De leraar is een multifunctioneel deelnemer aan de activiteiten in plaats van een organisator, verschaffer van materialen, en aanmoediger, die verder buitenspel blijft staan.
  • Leerlingen construeren hun eigen instrumenten voor het oplossen van betekenisvolle problemen. In dit zoekproces vormen ze met behulp van anderen hun eigen handelen om tot nieuwe handelingsstructuren.
  • De opbouw van het leertraject is systematisch en hypothetisch. Er loopt voor leerlingen een herkenbare rode draad door het curriculum(als de leerweg van een leerling voor een langere tijd) Die rode draad berust op zingevingen die door de leerlingen gedaan kunnen worden aan elke volgende stap in die leerweg.

 

Vrij vertaald van het tijdschrift ZONE. Jaargang 2. nr.3

 

 

 

Delen via