nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 25 september 2017

• 

Overzicht vrije dagen en vakanties

Er wordt ons regelmatig gevraagd wanneer er vrije dagen zijn voor de kinderen. U heeft bij de vakantieplanning van dit jaar die u in juni 2017 heeft ontvangen een overzicht gekregen. Op onze website kunt u ook de agenda vinden en in de nieuwsbrief staat ook deel van de agenda afgedrukt. Voor de duidelijkheid hierbij nogmaals het overzicht.

Studiedag en verplichte vrije dagen

• 29-09-2017 Studiedag

• 09-02-18 Studiedag

• 12-02-18 Studiedag

• 30-03-18 Goede Vrijdag

• 02-04-18 2e Paasdag

• 03-04-18 Studiedag

• 27-04-18 Koningsdag

• 10 en 11-05-18 Hemelvaartsdag

• 21-05-18 2e Pinksterdag

• 28-06-18 Studiedag

• 29-06-18 Studiedag    

 

Overzicht reguliere vakanties

• 16-10-17 t/m 20-10-17 Herfstvakantie

• 25-12-17 t/m 05-01-18 Kerstvakantie (verplicht voor iedereen)

• 26-02-18 t/m 02-03-18 Voorjaarsvakantie

• 30-04-18 t/m 04-05-18 Tulpvakantie

• 16-07-18 t/m 24-08-18  Zomervakantie

 

Overige data om rekening mee te houden  

• Nov. 2017 Vakantieplanning deel II

• 05-12-17 Sinterklaasviering

• 20-12-17 Kerstviering (Kinderen zijn na 12.15 u vrij)

• 12-04-18 Paasviering

• 20-04-18 Koningsspelen

• 09-07-18 Afscheid niveau 8  

 

 

LET OP: Donderdag 5 oktober gesloten ivm de Landelijke Stakingsdag van het Basisonderwijs.

 

Ouders in de klas

In de vorige nieuwsbrief stond een artikel over het halen en brengen en de schooltijden. We zijn blij om te constateren dat heel veel ouders en kinderen zich aan de afspraken houden. We willen er nog wel iets aan toevoegen. De schooldeuren zijn open van 08.15 tot 08.25 voor iedereen die de school in wil. Traditiegetrouw zien we dat veel ouders uit de onderbouw en de middenbouw kinderen tot in de klas brengen. Er wordt een spelletje gedaan, (voor) gelezen, even iets aan de juf gevraagd e.d. Dat is prima. Bij de bovenbouw zien we dat afnemen, er zijn kinderen die duidelijk aangeven dat het van hen niet meer zo hoeft, ze worden tenslotte groot. Een aantal ouders loopt nog wel de klas in, op zich is dat natuurlijk ook mogelijk. Wat we deze ouders wel willen vragen om als u uw kind de klas in heeft begeleid en u verder niks te bespreken heeft om dan de klas weer te verlaten. Indien u een gesprek met een andere ouder aanknoopt kan dat natuurlijk ook. In de BSO ruimte kunt u uw gesprek voortzetten. Bij voorkeur dus niet in de klas of in de gang.

 

Schoolfotograaf

Afgelopen voorjaar zijn de schoolfoto's gemaakt. Op verzoek van diverse ouders en leerkrachten willen we vanaf nu de foto’s steeds aan het begin van het schooljaar laten maken. Op school gebruiken we de foto's voor diverse doeleinden; o.a. in onze leerlingadministratie, het is prettig als deze foto's dan ook in het begin van het schooljaar beschikbaar zijn. 

Voor dit schooljaar staat de schoolfotograaf gepland op donderdag 26 oktober

 

 

Gebruik van foto- en filmopnames

Leerplein055 staat positief ten opzichte van het gebruik van sociale media. Dankzij sociale media hebben wij de mogelijkheid om ouders en andere betrokkenen een extra ‘kijkje in de keuken’ te geven. Via sociale media proberen wij de betrokkenheid bij onze school en bij het onderwijs nog verder te vergroten.

Gebruik van foto- en filmopnames (privacy)

Op onze school worden regelmatig foto- en filmopnames gemaakt. Het gaat dan om foto’s of filmpjes die worden gemaakt tijdens een les of een activiteit. Deze foto’s en filmpjes kunnen worden gedeeld via de (online) kanalen van de school zoals de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media.

In opdracht van Leerplein055, de stichting waar onze school onderdeel van uitmaakt, kan ook de opdracht gegeven worden om foto’s of filmopnames te maken. Dit gebeurt altijd in overleg met de directie van school. Het materiaal wordt eigendom van Leerplein055 en kan gebruikt worden door onze school of door Leerplein055 ten behoeve van:

• flyer-, folder- of brochuremateriaal van de school of Leerplein055

• beeldmateriaal bij een persbericht

• de schoolwebsite of de website van Leerplein055

• sociale media.

Toestemming beeldgebruik (foto- of filmmateriaal van uw kind)

Bij de aanmelding van een leerling op een Leerplein055 school geven ouders/verzorgers via het aanmeldformulier aan of zij toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal waarop het kind duidelijk zichtbaar staat afgebeeld. Bij de start van elk schooljaar wordt aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om een wijziging in de toestemming aan te brengen via het calamiteitenformulier. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers altijd op eigen initiatief gedurende het schooljaar een wijziging doorvoeren.

Foto’s en video’s worden met respect voor uw kind gemaakt. Wij kijken vóór plaatsing kritisch naar het te plaatsen materiaal. Toch kan het voorkomen dat u, of uw kind, een foto niet leuk vindt. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat u ons altijd kunt vragen een specifieke foto te verwijderen, óók als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal. Wij verwijderen de betreffende foto dan zo snel mogelijk. U bent ons daarbij uiteraard geen uitleg verschuldigd.

Goedkeuring gebruik beeldmateriaal door Leerplein055

Leerplein055 beheert verschillende online communicatiekanalen zoals de website Leerplein055.nl, een facebookpagina en een twitteraccount. Daarnaast organiseert Leerplein055 per schooljaar twee centrale open dagen, verstuurt persberichten voor Leerplein055-brede activiteiten en ontwikkelt meerdere offline producten zoals jaarverslagen en brochures. Om te voorkomen dat u als ouder onverwacht wordt geconfronteerd met het gebruik van beeldmateriaal waarop uw kind staat afgebeeld, vraagt Leerplein055 via de schooldirecteur of locatieleider toestemming aan ouders/verzorgers voor het gebruik van beeldmateriaal. Ouders zijn uiteraard vrij om hier wel of geen toestemming voor te verlenen.

Beeldmateriaal gemaakt door ouders/verzorgers

Ouders maken tijdens evenementen regelmatig zelf film- of foto-opnames. Wij vragen u geen foto’s van andere kinderen dan uw eigen kinderen online te zetten. Ditzelfde geldt uiteraard voor beeldmateriaal van volwassenen, waaronder andere ouders en leerkrachten. Weest u zich altijd bewust van het feit dat iedereen zijn of haar eigen keuzes maakt als het gaat om het wel of niet online zetten van foto’s of filmmateriaal van zijn of haar kind of van zichzelf.

Protocol voor medewerkers Leerplein055

Leerplein055 hanteert voor haar medewerkers een internetprotocol met daarin opgenomen richtlijnen voor het gebruik van sociale media. Met deze richtlijnen wil Leerplein055  haar medewerkers helpen sociale media optimaal te benutten en onaangename ervaringen voorkomen. Ze zijn daarmee onderdeel van het beleid van Leerplein055 voor een veilige leer- en werkomgeving voor alle betrokkenen.

Filmmateriaal voor intern gebruik

Tijdens lessen worden soms video-opnamen gemaakt ten behoeve van de leerkrachten om terug te kunnen kijken hoe bepaalde processen in de groep verlopen. Deze opnamen worden een enkele keer ook in een grotere groep van leerkrachten besproken al dan niet in aanwezigheid van een schoolbegeleider. Het materiaal is strikt voor intern gebruik. Als u hiertegen echter bezwaren hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur. Mocht er sprake zijn van openbare vertoning in enigerlei vorm, dan zullen wij daarvoor apart toestemming vragen.

 

 

 

 

Ouders en School Samen

Aan het begin van dit schooljaar hebben alle kinderen een formulier meegekregen waarop u als ouders en verzorgers kon aangeven of u ons ergens bij zou willen en of kunnen helpen. We hebben ongeveer 25% van de formulieren terug.  Graag willen we u nogmaals vragen om het formulier in te vullen.  Ook als u geen mogelijkheden heeft om ergens bij te helpen geef dat even aan. Soms wil je wel een handje helpen, maar gaat dat even niet. Bij de juf van uw kind kunt u een nieuw formulier ophalen.  

NB: Via Parnassys krijg u het formulier ook nog in de mail, u kunt die digitaal invullen en opsturen of uitprinten.  

 

Bericht van de Medezeggen-schapsraad

 

Beste Ouders,   

Voor de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) zoeken wij nog een actief lid. Helaas heeft Sterrenschool Apeldoorn geen vertegenwoordiging in de GMR van Leerplein055, wat wel van belang is om mee te kunnen praten over diverse thema’s die ook onze school aangaan.  

 

Hieronder treft u meer informatie aan over de GMR en haar taken en bevoegdheden. 

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Uit de medezeggenschapsraden van de scholen is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samengesteld. De GMR vergadert regelmatig. Daarbij schuift het college van bestuur van Leerplein055 aan.

Samenstelling

Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. In het basisonderwijs bestaat de raad uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school.

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. Maar de medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Instemmingsrecht en advies

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

In een aantal gevallen moet het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Graag aanmelden voor 15 oktober. U kunt u aanmelding met motivatie sturen naar mr.sterrenschoolapeldoorn@gmail.com. Na 15 oktober zal er dan contact met u worden opgenomen. 

Voor vragen kunt u bij mij terecht via hetzelfde e-mailadres.

 

Hartelijke groet,

 

Paul Omta

Voorzitter MR Sterrenschool Apeldoorn

 

 

 

 

 

Week van de pauzehap

 

Vandaag hebben de kinderen een ouderbrief op papier meegekregen met een bericht over de Pauzehap. In het kader van "de gezonde School" werken we deze week mee aan dit programma en besteden we extra aandacht aan een gezonde hap tussendoor.

 

 

De doelstellingen van de Week van de Pauzehap zijn, dat de kinderen en de ouders;

• veel verschillende gezonde tussendoortjes leren kennen

• leren waaróm bepaalde tussendoortjes gezond zijn (Schijf van Vijf)

• ervaren hoe leuk én lekker het is om gezonde tussendoortjes te eten, om te variëren, te combineren en nieuwe smaken te proeven

• ervaren dat met elkaar eten (bereiden) leuk en gezellig is; ontwikkelen de gewoonte om elke dag te kiezen voor gezonde tussendoortjes (bewustwording van hun eten en drinken)

 

We zien bij veel kinderen in de broodtrommel al heel vaak een gezond tussendoortje of een gezonde lunchhap. Ook bij de traktaties zien we dat veel ouders en kinderen meedenken en meewerken aan de gezonde hap. Heel fijn dat hieraan zo veel wordt meegewerkt. 

 

 

 

Jarigen in oktober

 In de vorige nieuwsbrief stond het overzicht van de jarigen in augustus en september. In deze nieuwsbrief de jarigen voor de maand oktober.

• 3 Selina Kamber (2007) Niveau 6

• 9 Vivian Götte (2009) Niveau 5

• 11 Ratio Pakula (2007) Niveau 7a

• 21 Yahmaro Huizinga (2010) Niveau 3

• 21 Besa Krasniqi (2007) Niveau 6 

• 25 Finn Bastinck (2009) Niveau 5

• 25 Selvira Hasic (2009) Niveau 5

• 27 Djeago Goossen (2007) Niveau 6

• 27 Valentino Rozema (2006) Niveau 7b

• 29 Christiaan van den Berg (2012) Niveau 2

• 29 Madelief Dittmar (2011) Niveau 3

• 30 Yannick van Belzen (2006) Niveau 7b  

 

 

 

 

Staking juffen en meesters op 5 oktober: goede zaak of niet?

Leraren in het basisonderwijs gaan op 5 oktober opnieuw staken. Dit keer de hele dag. Dit betekent dat 1,5 miljoen leerlingen die dag niet naar school kunnen, en hun ouders dus een oplossing moeten zoeken. Ook op onze school en daar is niet iedereen even blij mee. Afgelopen juni legden we ook al een uur het werk neer: Deze keer gaan we echter een hele dag staken. Reden? We willen extra geld om het verschil in salaris tussen leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kleiner te maken. Ook willen we dat er meer leraren worden aangenomen, zodat de werkdruk omlaag gaat.

Gelijke salarissen

Wij als basisschoolleraren willen een salaris dat vergelijkbaar is met dat van docenten in het voortgezet onderwijs. Daar ligt het startsalaris 7 procent en het maximumsalaris 21 procent hoger. Om de salarissen gelijk te trekken zou er ongeveer 900 miljoen euro nodig zijn. Om de werkdruk van alle leraren in het basisonderwijs te verminderen is er 500 miljoen euro nodig.

Veel partijen zijn echter niet bereid om zoveel geld voor ons vrij te maken. Zo probeerde Lodewijk Asscher (PvdA) onlangs nog 270 miljoen euro los te weken voor de basisscholen. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de belofte dat er in de formatie een ‘substantieel bedrag’ zou worden vrijgemaakt.

‘Vage toezeggingen’

Vakbond CNV Onderwijs heeft genoeg van ‘de vage toezeggingen waar de politiek tot nu toe mee komt.’ ‘Dat is onvoldoende voor structureel beter onderwijs’, zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs. De vakbond maakt, samen met AOb, AVS, FvOv, FNV, de PO-raad en POinactie, deel uit van het PO-front. Het front organiseert een manifestatie op 5 oktober in het Zuiderpark in Den Haag.

Groot gelijk

Een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs steunt het doel van de lerarenacties en heeft begrip voor een staking. Dat blijkt uit een peiling van de PO-raad onder de schoolbesturen in het primair onderwijs, die door zo’n driehonderd schoolbesturen is ingevuld. Ook ons schoolbestuur, Leerplein055, evenals het Apeldoorns Protestant Christelijk en Katholieke basisonderwijs ondersteunen deze actie. In Apeldoorn zijn nagenoeg alle basisscholen gesloten op 5 oktober, dat is nog nooit vertoond. Deze massale steun geeft aan hoe hoog de nood is.

Naast de salariseis is voor ons, de mensen op de werkvloer, een hoge werkdruk en klassen van rond de dertig leerlingen het grootste probleem. We merken op de opleidingsscholen voor leerkrachten in het basisonderwijs (PABO) een tekort aan studenten. Een belangrijke reden voor jonge mensen om niet het basisonderwijs in te gaan, is enerzijds de niet zo hoge beloning, anderzijds vooral de volle klassen, de vele kinderen met een zorgvraag die vandaag de dag in het basisonderwijs zitten en de hele papieren rompslomp die hier bij komt kijken. Jonge mensen zijn niet meer gemotiveerd om in het basisonderwijs te gaan werken. Met als gevolg dat we op lange termijn zonder opvolging zitten voor de pensioengerechtigden van de toekomst en op korte termijn geen vervanging meer hebben voor ziektegevallen. Er worden in Apeldoorn met enige regelmaat klassen naar huis gestuurd omdat er geen vervanging is voor de zieke juf of meester. Voor het huidige personeel gaat zo ook de lol wel af van het lesgeven. En dat zou zonde zijn, want de meeste juffen en meesters hebben er met volle overtuiging voor gekozen om voor de klas te staan.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055