nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 22 augustus 2017

Van start.....

Beste ouders, verzorgers,

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018. Meteen al een exemplaar boordevol informatie. Gaat u er even goed voor zitten om alles door te nemen.

Veel leesplezier toegewenst!

Hulpcheque...

Vandaag hebben de kinderen een papier meegekregen met de titel Hulpcheque.

We hebben zo nu en dan verzoeken aan ouders om hulp bij activiteiten of om mee te helpen bij vervoer, begeleiding bij sportevenementen etc.

Andersom krijgen we vragen van ouders waar zij bij kunnen assisteren op school. Het lijkt ons handig om deze verzoeken te combineren. Op de Hulpcheque kunt u aangeven voor welke activiteiten we u kunnen benaderen en op welke momenten u beschikbaar bent.

We hopen op veel respons van u!

Weer naar school.

De afgelopen week heeft het team zich goed voorbereid op het nieuwe schooljaar. De bakens voor het nieuwe schooljaar zijn gezet. In de loop van het jaar zullen we u van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

We hebben er in ieder geval weer zin in en hopen er met u, de kinderen en het gehele team weer een fantastisch jaar van te maken.

Wellicht ten overvloede, maar we wijzen u op een aantal belangrijke data voor het nieuwe schooljaar.

• Woensdagavond 6 september: kennismakingsavonden

         -Onderbouw: aanvang 19.00 u

         -Middenbouw; aanvang 20.00

         -Bovenbouw; aanvang 19.00 u

 

• 11 september: Schoolreis niveau 3, 4, 5 en 6

• 13 september: Schoolreis niveau 1 en 2

• 13 t/m 15 september: Schoolkamp niveau 8

• 18 en 19 september: Schoolkamp niveau 7

• 29 september: School gesloten ivm een studiedag

Met vriendelijke groet

mede namens het hele team

Hans van der Most 

Ipad regeling

In maart 2015 zijn we gestart met het werken met Ipads en daaraan gekoppeld de zgn Ipadregeling/contracten. Deze oude Ipadregeling loopt voor veel contracten in maart 2018 af. Hoe we hier verder mee omgaan, hoort u later in het jaar meer. Maar onderstaand is ook belangrijk voor u om te weten.

Voor de nieuwe kinderen en hun ouders wilden we de thuisregeling, zoals dat hier de afgelopen jaren gebruikelijk was in ieder geval dit jaar nog voortzetten. Vanaf maart 2018 zou er voor alle kinderen een andere opzet komen en deze nieuwe opzet zou gaan gelden vanaf september 2018. Helaas is er in onze plannenmakerij een ernstige kink in de kabel gekomen waardoor we gedwongen worden vanaf dit schooljaar al een andere opzet te maken. Vlak voor de zomervakantie heeft Apple besloten om te stoppen met de productie van de mini Ipad. Deze productiestop is meteen ingegaan. Aangezien alle kinderen met een mini werken, heeft dat verstrekkende gevolgen voor onze school.

De gewone (grote) Ipads worden uiteraard nog wel geproduceerd. Overstappen op een "gewone" Ipad is technisch gezien niet zo'n probleem, maar financieel wel. Deze Ipad kost aanzienlijk meer dan de Ipad mini. Daarnaast zijn er ook andere covers nodig, iets wat ook de nodige kosten met zich mee brengt. De ouderbijdrage voor de regeling zou daardoor minimaal 50% hoger worden, voor veel ouders wordt het kostenplaatje dan wel erg hoog. De kosten voor de school stijgen ook aanzienlijk en dat iets dat wij als school niet kunnen en willen dragen. Overstappen op een andere tablet is geen optie.

Uiteraard zijn we op zoek naar oplossingen, want wij willen wel doorgaan met het werken met Ipads, ook met een groter exemplaar en ook met een thuisregeling.  Voor de lopende contracten verandert er niets. Het probleem dat ontstaat met deze productiestop treft vooral de kinderen die dit jaar nieuw zijn op school. We kunnen geen mini Ipads volgens de oude procedures meer bestellen.  We zijn bij diverse leveranciers op zoek naar mini Ipads die nog ergens op de plank liggen. We hebben goede hoop dat dat lukt, het kan wel zo zijn dat het daardoor langer duurt voordat nieuwe kinderen een Ipad tot hun beschikking krijgen.

We zijn met een groepje deskundigen van het bestuur en diverse scholen de mogelijkheden aan het onderzoeken. Deze mogelijkheden zijn zeker aanwezig en één ding weten we al wel voor de nieuwe regeling, we zullen hoe dan ook met een andere opzet voor het (thuis) gebruik van de Ipad moeten komen.

Eén van die wijzigingen die per direct ingaat, is dat er vanaf heden voor de nieuwe kinderen in niveau 1 en 2 geen Ipads meer ter beschikking komen met een thuisregeling. Voor nieuwe kinderen in niveau 3 en hoger zijn we, zoals gezegd,  op zoek naar nog beschikbare exemplaren van de mini uitvoering. Zo kunnen we het lopende schooljaar nog opvangen en de tijd nemen om een zorgvuldige afweging te maken.

We zijn er ons van bewust dat er nu , met name in de onderbouwgroepen, tussen de kinderen verschillen optreden. Er zijn kinderen die een Ipad ter beschikking hebben volgens de oude regeling en er zijn kinderen die geen Ipad meer beschikking krijgen. Uiteraard hebben we op school voor dit verschil de nodige aandacht. Aan u vragen we begrip voor de situatie waarmee we worden geconfronteerd.

 

 

 

Halen en Brengen

Kindertuin:

De deuren van de klas in de Kindertuin gaan om 08.15 u open (wel even aanbellen). De ouders zorgen er voor dat hun kind uiterlijk 08.30 u in de groep aanwezig is. Indien u eerst een ander kind naar de Buijs Ballotstraat moet brengen, kan daarvan worden afgeweken. Dit graag aangeven bij de leerkrachten van de locatie Kindertuin. U kunt uw kind om 14.15 u. weer ophalen. Kinderen die een rooster hebben tot 15.30 u. gaan om 14.15 u. onder begeleiding van de leerkracht naar het schoolgebouw aan de Buijs Ballotstraat, u kunt uw kind daar om 15.30 u. ophalen. Ook de kinderen die naar de BSO gaan, lopen mee naar de Buijs Ballotstraat.

 

Buijs Ballotstraat:

De kinderen kunnen vanaf 08.15 u. naar binnen. Om 08.25 u. gaat de eerste bel, de kinderen die dan nog buiten zijn, komen naar binnen. De eerste bel geldt ook voor de ouders, u kunt dan afscheid gaan nemen van uw kind(eren). Om 08.30 u. gaat de tweede bel, we willen dan met de lessen beginnen, alle ouders moeten dan het klaslokaal hebben verlaten. Dat geldt ook voor de ouders van de kleuters!

Kinderen die op de fiets komen moeten voor het groene hek afstappen, fietsen op het schoolplein is niet toegestaan.

Om de verkeersoverlast rond de school te verminderen verzoeken we een ieder zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Indien u toch met de auto komt, dan graag de volgende afspraak in acht nemen.

Aan de Buijs Ballotstraat uitsluitend parkeren aan de zijde van de school. Dit om overlast voor de overburen zo veel mogelijk te beperken. We zien, doordat er soms toch aan beide zijden wordt geparkeerd, dat de doorgang erg smal wordt en daardoor ontstaat er een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. Vaak steken kinderen zonder goed uit te kijken opeens de straat over met alle mogelijke gevolgen van dien. Parkeren kan ook aan de achterzijde van de school en aan de Fahrenheitstraat (naast de school). Bij regenachtig weer zien we dat er veel meer kinderen met de auto naar school worden gebracht. Juist dan is het belangrijk dat u zich aan deze afspraak houdt.

Dus uitsluitend parkeren aan de schoolzijde van de Buijs Ballotstraat.

Het ophalen van de kinderen kan om 14.15 u. of 15.30 u. Het is de bedoeling dat ouders buiten het schoolgebouw op het schoolplein op de kinderen wachten.

 

Luizenpluismoeders zoeken versterking……

Elke dinsdag na een reguliere vakantie worden alle kinderen op de Sterrenschool gecontroleerd op hoofdluis. Dit wordt gedaan door een enthousiast groepje hulpmoeders. Doordat er kinderen van school zijn gegaan en er daardoor ook ouders afscheid hebben genomen, hebben we niet voldoende hulpmoeders meer. We moeten nu met een (te) klein clubje aan de slag. Vandaar dat wij nu een oproep doen voor hulpmoeders/-vaders.

Welke moeder of vader wil ons team gaan versterken en samen met ons de school hoofdluisvrij houden?

Wat doen wij;

Uiteraard beginnen we eerst om 08.30 uur even met koffie, zo kunnen de leerkrachten de klas rustig opstarten. Dan wordt er door één van ons een groep opgehaald en naar het speellokaal gebracht. Daar wordt ieder kind nagekeken, spullen daarvoor zijn aanwezig. Als we met meerdere moeders zijn, dan kunnen we binnen een uur de hele school nagekeken hebben.

Mocht er nu hoofdluis of neten zijn ontdekt, dan wordt u als ouder op de hoogte gesteld en dienen er door u maatregelen genomen te worden. Na 2 weken hebben we een na-controle. Deze na-controle wordt gedaan door een klein groepje en we overleggen  wie dat gaan doen. Natuurlijk kan het voorkomen dat je een keer niet kan, dit is helemaal niet erg. Als we met een behoorlijk team zijn, kunnen we dat ook opvangen.

Mocht je nog informatie willen of je willen aanmelden dan kan dat bij Ina.

 Wij hopen dat het team wordt versterkt!

 Groeten van de Luizenpluis moeders.

Koptelefoons en oortjes

In niveau 1 en 2 zijn er een aantal koptelefoons aanwezig die in de groep kunnen worden ingezet. In niveau 3 krijgen alle kinderen hun eigen koptelefoon. Dit gebeurt eenmalig! Indien deze koptelefoon door onzorgvuldig of slordig gebruik defect gaat of "zoek" raakt, dan dient u zelf voor een vervangend exemplaar te zorgen. Die kan ook via de school worden aangeschaft. Indien het defect een andere, geen opzettelijke, oorzaak heeft dan gaan we per geval bekijken hoe we het op gaan lossen. De zgn "oortjes" zijn toegestaan vanaf niveau 4, deze worden niet vanuit de school verstrekt en dienen zelf te worden aangeschaft.

 

 

Gymlessen

De kleuters spelen met regelmaat buiten of hebben een gymles in hun eigen speellokaal, ook de kinderen van de Kindertuin maken regelmatig gebruik van deze zaal.  Ze hebben geen speciale kleding nodig, maar een paar gymschoenen, een shirtje en korte broek zijn wel aan te bevelen. Een gympakje mag natuurlijk ook. Het is wel handig dat de kinderen een tas hebben waarin ze hun gymspullen op kunnen bergen. Graag alle tassen en kleding en schoenen voorzien van de naam. De niveaus 3 t/m 8 krijgen één per week een extra lange gymles. Als kinderen om de één of andere reden niet mogen sporten, dienen de ouders hiervoor een briefje mee te geven.
De kinderen moeten tijdens de gymles sportkleding (gymschoenen, sportbroek en T-shirt) dragen, dus geen kleding die in de klas ook gedragen wordt. Na de gymles moet de gymkleding mee naar huis, zodat deze gewassen kan worden. Het dragen van gymschoenen wordt sterk aangeraden in verband met de kans op voetschimmels en het bezeren van tenen. Deze sportschoenen mogen geen donkere zolen hebben in verband met het beschadigen van de vloer van het gymlokaal.

Daarnaast is afgesproken dat tijdens de gymles geen sieraden gedragen mogen worden met het oog op de veiligheid.

Het rooster voor bewegingsonderwijs is als volgt:

• maandagmiddag: 7b-8; juf Marjo N

• dinsdagmiddag: 4b-5; juf Marion

• woensdagmiddag: 6-7a; juf Marinde (juf Esther S voor 7b-8)

• donderdagmiddag: 3-4a; juf Annemieke

 

 

Eten, drinken en trakteren

 

Het aantal kinderen met overgewicht, en ook het aantal volwassenen, stijgt de laatste jaren onrustbarend o.a. als gevolg van verkeerde eetgewoontes en te weinig beweging. Overgewicht op jonge leeftijd kan grote gevolgen hebben voor nu en later. Denk aan pesten, minderwaardigheidsgevoel, niet goed kunnen meekomen met sport of bewegingsactiviteiten. Verder zijn er nog de gezondheidsrisico’s op latere leeftijd zoals diabetes, hart-en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Kinderen brengen een groot deel van de week door op school waardoor dit een heel geschikte omgeving is om aan preventie van overgewicht te doen. Natuurlijk samen met de opvoeders!

Wij willen als school graag medewerking van ouders/verzorgers aangaande het trakteren op school en de pauzes.

Samen met de MR van onze school hebben we een traktatie/voedingsbeleid vastgesteld. We vragen hierbij wel dringend uw begrip en ondersteuning. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van uw kind(eren).

Het is de keuze van ouders/verzorgers wat zij hun kinderen te eten meegeven. Aan de andere kant maakt uw kind deel uit van een klas waar de school afspraken voor opstelt. Er zijn grenzen in wat kinderen dus mee mogen nemen.

In het kader van de Gezonde School hebben we daarom een richtlijn opgesteld voor traktaties en de pauze hap/overblijven.

Team Sterrenschool Apeldoorn

 

Traktatiebeleid

Trakteren is een feest op zich voor een kind. Bedenk dat een traktatie altijd een extraatje is en dus niet groot hoeft te zijn. Zo kan ook het aantal calorieën worden beperkt.

Het hoeft natuurlijk niet altijd iets eetbaars te zijn, een klein cadeautje kan ook (mooie pen/potlood, bellenblaas, stuiterbal of ballon).

Op de website http://www.gezondtrakteren.nl/ staan leuke en gezonde traktatietips!

Voorbeelden:  fruit/groente (v.b. snoeptomaatjes, komkommer, mandarijntjes),  zoute krakelingen,  popcorn, krentenbolletje,  zoute stokjes,  soepstengels,  klein koekje,  handje gedroogd fruit (rozijnen), handje ongezouten nootjes, waterijsje, klein cadeautje, enz.

 

Maak traktaties niet te groot. Vooral in de onderbouw is een traktatie al gauw een hele maaltijd.  De traktatie wordt uitgedeeld en tijdens de 10 uur pauze opgegeten (zo creëren we geen extra eetmoment).

Niet toegestane traktaties, bijv. chips, mogen wel uitgedeeld worden, maar worden niet op school opgegeten. Ze gaan in de tas mee naar huis. Traktaties voor leerkrachten vallen ook onder dit beleid!

 

Pauzehap

De ochtendpauze op school is het moment om even iets te eten en te drinken. Dat is belangrijk om het vol te houden tot de middagpauze. Maar een pauze hap is niet bedoeld als hele maaltijd. Geef daarom iets mee wat niet te groot is en niet te veel calorieën bevat.

In het luchtrommeltje zien we bij voorkeur ook producten zonder te veel suiker, zout of andere ongezonde toevoegingen zoals;

alle soorten fruit (v.b. kiwi, appel, aardbeien, ananas), rauwkost (tomaat, komkommer, paprika e.d.), brood (bruin/volkoren bolletje), volkoren knäckebröd, mueslibolletje, eierkoek, melk, karnemelk, water.

In het lunchtrommeltje

Tussen de middag blijven alle leerlingen over op school. Onder begeleiding van de groepsleerkracht of de ondersteuners hebben de kinderen de gelegenheid om hun lunch te nuttigen.

Onderstaande voedingsmiddelen hebben onze voorkeur;

• alle soorten fruit (kiwi, appel, aardbeien), ananas, rauwkost (tomaat, komkommer, paprika), brood (bruin/volkoren bolletje), volkoren knäckebröd, mueslibolletje, melk, karnemelk, water.

 

Ideeën voor broodbeleg: beleg dat niet te veel verzadigd vet en zout bevat, zoals:

• 30+ kaas, 20+ of 30+ smeerkaas met minder zout, ei, hüttenkäse, light zuivelspread, notenpasta zonder toegevoegd zout of suiker, pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker.

We hopen van harte op uw medewerking!

 

 

 

Op verzoek een oude rubriek in ere hersteld: een overzicht van de jarigen.

In deze eerste nieuwsbrief de jarigen van de maand augustus en de maand september

Augustus

1 Levi Hollander (2012) Niveau 2

3 Kiki Harmsen (2008) Niveau 6

3 Dante Van Laaren (2013) Niveau 1A

8 Fatima Firoozi (2012) Niveau 2

12 Tycho Grouwstra (2008) Niveau 5

13 Safi Esmat (2012) Niveau 2

13 Rhys Van Norel (2012) Niveau 2

14 Danique Quartel (2007) Niveau 7a

15 Ensar Esmekaya (2011) Niveau 3

15 Noah de Witte (2013) Niveau 1A

16 Saar Harmsen (2011) Niveau 3 1

6 Björk Oudbier (2008) Niveau 6

17 Ruweyda Hassan Jimale (2004) Niveau 8

17 Marwa Salehi (2011) Niveau 3

19 Simran Esmat (2009) Niveau 6

20 Guido Kwakkel (2009) Niveau 5

21 Gentley Elias (2012) Niveau 2

27 Kiona Hoost (2012) Niveau 2

30 Natnael Berhane (2009) Niveau 5

31 Jiro van Eenennaam (2011) Niveau 3

 
September

5 Lindsey Palmen (2012) Niveau 2

6 Zuhayra Latuputty (2008) Niveau 5

8 Mathieu Steenbergen (2006) Niveau 8

13 Adilson Miguel Paulo (2010) Niveau 4

18 Sanne Bos (2007) Niveau 6

18 Jochem Yenal (2012) Niveau 2

21 Maurits Kemmink (2008) Niveau 5

21 Casper Yenal (2009) Niveau 5

22 Hiranur Çakici (2009) Niveau 5

23 Devin Eralp (2007) Niveau 7a

26 Sahra Ihtiyar (2006) Niveau 7b

27 Fleur Isik (2012) Niveau 2

29 Shanayro Mulder (2011) Niveau 2

29 Liz Winterman (2011) Niveau 3

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055